Σύλλογος των εν Σπάρτη Βρεσθενιτών - Τα Βρέσθενα

  Σύλλογος  Βρεσθενιτών  Σπάρτης  "Τα Βρέσθενα"

Σύλλογος  |  Επικοινωνία  |  Βρέσθενα  |  Δραστηριότητες  |  Περιοδικό  |  Διάφορα  |  Νέα  |

Σύλλογος : Στόχοι και καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΙΤΩΝ "ΤΑ ΒΡΕΣΘΕΝΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟΝ 1ον
Ιδρύεται στη Σπάρτη Σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΣΘΕΝΙΤΩΝ <ΤΑ ΒΡΕΣΘΕΝΑ>", με έδρα το χωριό Βρέσθενα του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βρεσθένων του Δήμου Οινούντος Λακωνίας.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον
Σκοπός του Σωματείου είναι: 

  • Η μέσω του Συλλόγου προσπάθεια αποκαταστάσεως επαφής των απανταχού ευρισκομένων Βρεσθενιτών και η επίρρωσις του εκ κοινής καταγωγής δεσμού μεταξύ τούτων.

  • Η προαγωγή και εξύψωση της πολιτιστικής, κοινωνικής και Αθλητικής στάθμης του Χωριού Βρέσθενα, ως και του εθελοντισμού.

  • Η μελέτη, προώθηση και επίλυση παντός είδους προβλημάτων του ανωτέρω χωρίου και ιδία των αφορώντων στην ύδρευση, τη διάνοιξη οδών, τον καλλωπισμό και εν γένει εξωραϊσμό του χωριού αυτού, επίσης και η προστασία του περιβάλλοντος.

  • Η παροχή υλικής και ηθικής βοηθείας εις τα έχοντα ανάγκη μέλη του Συλλόγου αλλά και γενικώτερον εις τους αναξιοπαθούντας Βρεσθενίτες.

Οι ανωτέρω σκοποί επιτυγχάνονται δια παντός εν γένει προσφόρου και νομίμου μέσου και ιδία διά πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συγκεντρώσεων, ομιλιών, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών, δημοσιευμάτων, υποβολής υπομνημάτων ενώπιον πάσης αρχής, παραστάσεων κ.λ.π.
Δια την επίτευξιν των ανωτέρω σκοπών ο Σύλλογος δύναται να έρχεται εις επαφήν μετά των εις το εξωτερικόν λειτουργούντων Συλλόγων Βρεσθενιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
Τα μέλη διακρίνονται εις τακτικά και επίτιμα.
Μέλη τακτικά εγγράφονται τη αιτήσει των πάντες οι έλκοντες την καταγωγήν εκ του χωρίου Βρεσθένων, οι κατιόντες και σύζυγοι αυτών. Μέλη επίτιμα ονομάζονται πρόσωπα προσενεγκότα σπουδαίας η διακεκριμένας υπηρεσίας εις τον Σύλλογον ή εις το χωρίον Βρέσθενα, ανακηρύσσονται δε ως τοιάυτα προτάσει του Δ.Σ. και κατόπιν αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως.
Τα επίτιμα μέλη είναι απηλλαγμένα πάσης χρηματικής συνδρομής και δύναται να λαμβάνουν μέρος εις τάς Γεν. Συνελεύσεις άνευ δικαιώματος ψήφου. Επίσης προτάσει του Δ.Σ. και κατόπιν αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως ανακηρύσσονται:
Οι δωρηταί και ευεργέται του Συλλόγου.
Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν άπαντα τα τακτικά μέλη, εφ' όσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
ΑΡΘΡΟΝ 4ον
Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται εις διακοσίας (200) δρχ. Η μηνιαία συνδρομή ορίζεται εις τριάκοντα (30) δρχ. είναι υποχρεωτική δια πάν τακτικόν μέλος και δύναται να αυξομειωθεί κατόπιν αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟΝ 5ον
Πάν μέλος καθυστερούν αδικαιολογήτως πλέον των έξι (6) μηνών συνδρομάς διαγράφεται του Συλλόγου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί εγγράφως. Επανεγράφεται δε άμα τη καταβολή των καθυστερουμένων συνδρομών. Μέλος καθυστερούν την συνδρομήν του έστω και ενός μηνός στερείται του δικαιώματος συμμετοχής εις τας Γεν. Συνελεύσεις. Πάν μέλος δύναται ν' αποχωρήσει του Συλλόγου όποτεδήποτε, υποχρεούται όμως εις την καταβολήν της εισφοράς ολοκλήρου του έτους, ευθύνεται δε και έναντι του Συλλόγου διά τάς τυχόν αναλειφθείσας υποχρεώσεις καθ' όν χρόνον ήτο μέλος.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον
Τα μέλη υποχρεούντια να συμπεριφέρονται κοσμίως και ευπρεπώς προς άλληλα. Το Δ.Σ. και η Γεν. Συνέλευσις δύναται να επιβάλλουν τάς υπό της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας προβλεπομένας ποινάς, τηρουμένης της υπό τούτου καθοριζομένης διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟΝ 7ον
Το Σωματείο διοικείται υπό πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένου μετά τριών (3) αναπληρωτικών μελών ανά διετία διά μυστικής ψηφοφορίας και κατά τας διατάξεις της εκάστοτε ισχυούσης περί Σωματείων νομοθεσίας. Το Δ.Σ. εκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γεν. Γραμματέα και τον Ταμίαν εντός επτά (7) ημερών από της εκλογής του. Των αρχαιρεσιών προηγείται η έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής και η λογοδοσία του Δ.Σ. ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως των μελών του Σωματείου.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟΝ 8ον
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται μετά 2 αναπληρωματικών μελών διά θητείαν αντίστοιχον προς την του Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα ταμειακά εν γένει περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, υποβάλλουσα σχετικήν προς τούτο έκθεσιν εις την Γεν. Συνέλευσιν εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους.
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
ΑΡΘΡΟΝ 9ον
Τας Γεν. Συνελεύσεις συγκαλεί το Δ.Σ. κατόπιν αποφάσεώς του, συντάσσει την ημερήσιαν διάταξιν των θεμάτων της Συνελεύσεως και προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου εντός 15 ημερών από της λήψεως της αποφάσεως αυτού, ειδοποιούν ταύτα δι' εγγράφου ανακοινώσεώς του, περιεχούσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Τακτικαί Γεν. Συνελεύσεις συγκαλούνται απαξ του έτους και εντός του μηνός Ιανουαρίου, προς έγκρισιν εκθέσεως πεπραγμένων, οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού ληξάσης οικονομικής χρήσεως, του καταρτιζομένου υπό του Δ.Σ. προϋπολογισμού του αρχομένου έτους, ανά διετίαν δε και κατά μήνα Ιανουάριον διά την εκλογήν προς ανάδειξιν του νέου Δ.Σ. και της εξελεκτικής επιτροπής. Έκτακτοι Συνελεύσεις προσκαλούνται υπό του Δ.Σ. εις περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης, καθώς και όταν ζητήσει τούτο το εν πέμπτον (1/5) των ταμειακώς εν τάξει μελών, διά εγγράφου αιτήσεων, αναγραφούσης τα συζητέα θέματα.
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟΝ 10ον
Κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις εκλέγεται υπό των περισταμένων μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου 3μελής Εφορευτική Επιτροπή μετά 2 αναπληρωματικών μελών.
Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί πάσης φύσεως εκλογάς, μεριμνά δια την τήρησιν της τάξεως, εποπτεύει όπως αι εκλογαί διενεργώνται συμφώνως προς τα διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού επί τη βάσει του βιβλίου μητρώου των μελών και αποφαίνεται προσωρινώς επί πάσης ανακυπτούσης αμφισβητήσεως ή υποβαλλομένης ενστάσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 11ον
Αι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και εφ' όσον επειτευχθεί απαρτία. Η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία εάν συνεκλήθη εις πρώτην συνεδρίασιν, εφ' όσον παρίσταται το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Μη επιτευχθείσης απαρτίας κατά την πρώτην συνέλευσιν, συγκαλείται νέα τοιαύτη, με τα αυτά ακριβώς θέματα ημερησίας διατάξεως εντός δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον παρίσταται το εν τέταρτον (1/4) τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και αύτη, συγκαλείται Τρίτη τοιαύτη, εντός ετέρων δέκα πέντε (15) ημερών, κατά τον αυτόν τρόπον και με τα αυτά απολύτως θέματα ημερησίας διατάξεως ή οποία ευρίσκεται εν απαρτία, εφ' όσον παρίσταται το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου.
ΑΡΘΡΟΝ 12ον
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μέν ανα δίμηνον, εκτάκτως δε εάν ήθελε παραστή ανάγκη ή ζητήσουν τούτο εγγράφως δύο εκ των μελών του.
Αι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, εν ισοψηφία δε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρις επιτεύξεως πλειοψηφίας. Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται υπευθύνως και αλληλεγγύως τα συμφέροντα και την περιουσία του Σωματείου και αποφασίζει περί πάσης τακτικής και εκτάκτου δαπάνης και περί παντός εν γένει θέματος.
Προκειμένου όμως περί αγοράς η εκποιήσεως ακινήτου ή παραιτήσεως από εμπραγμάτου τινός δικαιώματος του Σωματείου απαιτείται έγκρισις της Γεν. Συνελεύσεως.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΡΘΡΟΝ 13ον
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείον ενώπιον πάσης αρχής, δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Δ.Σ. εις συνεδριάσεις και καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν. Υπογράφει μετά του Γεν. Γραμματέως τα έγγραφα, τα πρακτικά, τα γραμμάτια εισπράξεως και τα εντάλματα πληρωμών. Προεδρεύει δε των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γεν. Συνελεύσεως. Επίσης ούτως εισηγείται εις το Δ.Σ. την σύστασιν διαφόρων επιτροπών, αποτελουμένων εκ των μελών του Συλλόγου αίτινες σκοπόν εχούσιν την μελέτην και επίλυσιν ειδικωτέρων θεμάτων καθώς επίσης και τον συντονισμόν των ενεργειών διά την καλυτέραν επίτευξιν των σκοπών του Συλλόγου. Τον Πρόεδρον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. Αι ιδιότητες Προέδρου, Γεν. Γραμματέως και Ταμίου δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν εις το αυτό πρόσωπον.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
ΑΡΘΡΟΝ 14ον
Ο Γεν. Γραμματεύς τηρεί το αρχείον, την σφραγίδα, το μητρώον των μελών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως των μελών και της διοικήσεως, ως επίσης και την αλληλογραφίαν του Σωματείου, συντάσσει και προσυπογράφει τα πρακτικά ως και πάν εν γένει έγγραφον της αρμοδιότητάς του. Τον Γεν. Γραμματέα ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί έτερον μέλος του Δ.Σ. οριζόμενον δι' αποφάσεως αυτού.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΟΥ
ΑΡΘΡΟΝ 15ον
Ο Ταμίας είναι αρμόδιος και υπεύθυνος διά την ταμιακήν εν γένει διαχείρισιν του Σωματείου, ενεργεί πάσαν είσπραξιν διά διπλοτύπων αποδείξεων ως και πάσαν πληρωμήν επί τη βάσει ενταλμάτων εκδιδομένων υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως. Τηρεί τα βιβλία του Ταμείου, περιουσίας, εισπράξεων και πληρωμών, ως και πάντα τα παραστατικά στοιχεία εισπράξεων και πληρωμών. Δύναται να κρατεί εις χείρας του μέχρι χιλίας (1.000) δρχ. τα δε επί πλέον χρήματα καταθέτει εις μίαν τράπεζαν επ' ονόματι του Σωματείου. Αναλήψεις δύναται να ενεργή κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Τον Ταμίαν αναπληροί, καθ' υπόδειξίν του, έτερον μέλος του Δ.Σ. Μερίμνη του Ταμίου συντάσσονται ο ισολογισμός χρήσεως και ο προϋπολογισμός και υποβάλλονται μετά της κατ' άρθρον 8 εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής προς έγκρισιν εις την Γεν. Συνέλευσιν των μελών, κατά τα εν άρθρω 9 οριζόμενα.
ΑΡΘΡΟΝ 16ον
Πάν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζον αδικαιολογήτως από τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτον του αξιώματός του μετ' απόφασιν του Δ.Σ., αντικαθιστάμενον υπό του κατά σειράν αναπληρωματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 17ον
Την περιουσίαν του Σωματείου αποτελούν τα δικαιώματα εγγραφής και αι συνδρομαί ή εκούσιαι εισφοραί των μελών, αι εκ της περιουσίας του Σωματείου πρόσοδοι, τα έσοδα εκ κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών ή επιχορηγήσεων εκ εορτών, χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων ή άλλων εκδηλώσεων, ως και εξ εκτάκτων εισφορών. Απαγορεύεται η αποδοχή πάσης δωρεάς ή επιχορηγήσεως εφ' όσον αύτη δεν γίνεται επωνύμως.
ΑΡΘΡΟΝ 18ον
Το Σωματείον έχει σφραγίδα, ήτις αναγράφει κυκλικώς πλήρη των επωνυμίαν του και εις το μέσον το έτος ιδρύσεώς του.
ΑΡΘΡΟΝ 19ον
Η τροποποίησις του παρόντος καταστατικού δύναται να γίνει διά πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της Γεν. Συνελεύσεως, ήτις προσκαλείται προς τον σκοπόν τούτον και ευρίσκεται εν απαρτία παρόντος του ημίσεος τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών. Η διάλυσις αποφασίζεται δι' αποφάσεως της ειδικώς προς τούτο συγκαλουμένης Γεν. Συνελεύσεως, ευρισκομένης εν απαρτία εάν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) των ταμειακώς εν τάξει μελών και διά πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) αυτών. Η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται ολόκληρος, εν περιπτώσει διαλύσεως αυτού, εις την Ελληνικήν Αντικαρκινικήν Εταιρείαν.
ΑΡΘΡΟΝ 20ον
Δι' οιονδήποτε θέμα μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχοι διατάξεις της εκάστοτε περί Σωματείων ισχυούσης Νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟΝ 21ον
Το παρόν καταστατικό περιέχον 21 άρθρα τροποποιήθηκε με ομόφωνη απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μελών κατά τη συνεδρίασή της, της 2ας Ιουλίου 2001 έτους, θέλει δε ισχύσει από της εγγραφής των τροποποιήσεων στο δημόσιο βιβλίο των Σωματείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Σπάρτης, μετά την τελεσιδικίαν της δικαστικής απόφασης πού θα τις εγκρίνει.

Σπάρτη 2 Ιουλίου 2001

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


< Επιστροφή